Volajte na číslo:
+421 911 082466


Píšte na email:
posta@revizie.net

 

Normy a zákony

Ponákame Vám prehľad najdôležitejších zákonov, vyhlášok a technických predpisov z oblasti vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických (OPaOS VTZ-E, revízií elektro).

Zákony NR SR

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vyhlášky

MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb


Normy

STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie budov, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
STN 33 2000-6:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 6: Revízia.
STN 33 2000-7-701:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou.

 

 

0911 08 24 66