Pracovný postup

Pre revíziou je potrebné prijať také bezpečnostné op=atrenia, aby počas prehliadky a skúšania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku a inštalovaných predmetov.

Tam, kde sa rozširuje alebo modifikuje už existujúce zariadenie, je nutné overiť, či takúto úprava vyhovuje príslušným normám a neznižujú bezpečnosť existujúcich zariadení.

Výkon revízie pozostáva z: prehliadky, skúšania, merania.

Prehliadka - je cielené prehliadnutie elektrického zariadenia za účelom zistenia jeho stavu. Je predpokladom pre meranie a skúšanie.

Skúšanie - je práca uskutočňovaná na elektrických zariadeniach, ktorou sa má preukázať účinnosť ochranných opatrení a signálnych zariadení, (prúdových chráničov, zariadení pre sledovanie izolačného stavu, núdzoavé vypínanie, atď.).

Meranie - je zisťovanie hodnôt nevyhnutných pre posúdenie účinnosti ochranného zariadenia pomocou meracích prístrojov, v prípade že sa nedajú zisťovať prehliadkou alebo skúšaním.

Na záver je vypracovaná písomná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške EZ.


 

0911 08 24 66